Divadlo Štúdio tanca >
prihláste sa na odber newslettra:

Verejná obchodná súťaž

Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

vyhlasuje týmto
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom IV. článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

na prenájom nebytových priestorov

Predmet verejnej obchodnej súťaže:
A: Časť nebytového priestoru o výmere 26,20 m2, určený na stály prenájom (na max 1 rok) - pozostávajúci z 1 miestnosti č. 3.11, - skúšobňa/ animačná miestnosť (číslovanie podľa projektu) patriaci k budove, súpisné číslo 2631, parc. č. KNC 1909/6, v. k. ú. mesta Banská Bystrica, zapísaného na LV č. 7539 vedenom na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, Správcom majetku je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Priestor je k dispozícii 1.10.2019.

B: Časť nebytového priestoru o výmere 23,80 m2, určený na stály prenájom (na max 1 rok) - pozostávajúci z 1 miestnosti č. 3.12 - skúšobňa/ animačná miestnosť (číslovanie podľa projektu) patriaci k budove, súpisné číslo 2631, parc. č. KNC 1909/6, v. k. ú. mesta Banská Bystrica, zapísaného na LV č. 7539 vedenom na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, Správcom majetku je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Priestor je k dispozícii od 1.10.2019.

C: Časť nebytového priestoru o výmere 60,6 m2, určený na príležitostný prenájom nad 10 hod. za mesiac - pozostávajúci z 1 miestnosti č. 3.06 - baletná sála (číslovanie podľa projektu) patriaci k budove, súpisné číslo 2631, parc. č. KNC 1909/6, v. k. ú. mesta Banská Bystrica, zapísaného na LV č. 7539 vedenom na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, Správcom majetku je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Priestor je k dispozícii od 1.10.2019.

Podmienky súťaže:
1. Súťaž sa začína dňa 02.09.2019 zverejnením na vývesných tabuliach Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici v meste Banská Bystrica- Kyjevské námestie, Námestie Slobody, Strieborné námestie, Skuteckého ulica, Štátna vedecká knižnica, Komenského 12; na internetovej stránke Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici www.studiotanca.sk a v regionálnej tlači- Pardon inzertný a informačný týždenník Banská Bystrica.

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie „obchodná verejná súťaž – neotvárať “.

V obálke účastník predloží:
a/ doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží overenú kópiu občianskeho preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra.
b/ návrh ceny nájomného za 1 m2 ročne za nájom a účel nájmu nebytového priestoru samostatne pre priestor A a B na požadovanom tlačive, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže. Nájomné nezahŕňa vedľajšie náklady spojené s užívaním nebytového priestoru. Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici nie je platcom DPH, čiže navrhovaná cena je konečnou vrátane DPH.

3. Úhradu za nájom priestoru činí suma za nájom a suma za vedľajšie náklady za poskytované služby spojené s nájmom nebytového priestoru (poplatky za elektrickú energiu, vodné a stočné, odvoz a likvidácia TKO). Nájom sa uhrádza mesačne.

4. Účastník vopred súhlasí s podmienkami, že ako nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do prenájmu, alebo výpožičky tretej osobe a nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu.

5. Doba nájmu je určená na dobu určitú:
- pre priestor A na obdobie jedného roka od uzatvorenia zmluvy,
- pre priestor B na obdobie jedného roka od uzatvorenia zmluvy,
- pre priestor C na obdobie jedného roka od uzatvorenia zmluvy.


6. Dohodnutá cena nájomného za 1 m2 ročne za nájom nebytového priestoru bude každoročne upravovaná inflačnou doložkou.

7. Obálka musí byť doručená do sídla Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr do 26.9.2019 do 11:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, ktorý nebude obsahovať všetky požadované doklady uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže v odseku 2, bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.

8. Základným kritériom pre hodnotenie predložených ponúk pre nájom nebytových priestorov A, B je ponúkaná cena nájomného za 1 m2 prenajímanej plochy a pre priestor C je hlavným kritériom ponúkaná cena nájomného za 1 hodinu prenajímanej plochy.

9. Pre účely tejto súťaže sa za úspešného navrhovateľa na nájom nebytových priestorov A a B považuje navrhovateľ, ktorý bude ponúkať najvyššiu cenu nájomného za 1 m2 ročne za nájom nebytového priestoru, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže a ktorý splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v odseku 2.

Pre účely tejto súťaže sa za úspešného navrhovateľa na nájom nebytového priestoru C považuje navrhovateľ, ktorý bude ponúkať najvyššiu cenu nájomného za 1 hodinu za nájom nebytového priestoru, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže a ktorý splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v odseku 2.

10. Pokiaľ bude do sídla Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici doručený len jeden návrh v zmysle odseku 2 týchto súťažných podmienok, takýto návrh bude vyhodnotený určenou Komisiou na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže.

11. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

12. Obhliadka nebytového priestoru, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční v dňoch 12.9.2019 a 19.9.2019 vždy o 13.00 do 14:00 hod. Záujemcovia o súťaž na obhliadke sa dostavia o 13.00 hod. do sídla Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o účasť v súťaži.

13. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.

14. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 5 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
– právo odmietnuť všetky predložené návrhy
– právo uverejnené podmienky meniť, alebo súťaž zrušiť
– právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrh zámeru a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedenej v odseku 2 sa bude konať dňa 26.9. 2019 o 13:00 hod. v sídle Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica. Účastníci obchodnej verejnej súťaže majú možnosť zúčastniť sa otvárania obálok.

Informácie:
tel. č.: 048/414 8324 - Ing. Bauerová Katarína
e-mail: personalne@studiotanca.sk

Mgr. Zuzana Ďuricová Hájková
riaditeľka Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici, 31.8.2019

Úplné znenie verejnej obchodnej súťaže vo formáte PDF.
Tlačivo A záväzná ponuka na stiahnutie vo formáte PDF.
Tlačivo B záväzná ponuka na stiahnutie vo formáte PDF.
Tlačivo C záväzná ponuka na stiahnutie vo formáte PDF.


2017


VOS - nebytové priestory - 6.9.2017 - vo formáte PDF.


2016


VOS - nebytové priestory - 5.9.2016 - vo formáte PDF.

2015


VOS - nebytové priestory - 11.9.2015 - vo formáte PDF.
VOS - nebytové priestory - 19.3.2015 - vo formáte PDF.

2014


VOS - nebytové priestory - 28.8.2014 - vo formáte PDF.

Návrat hore >>